Om oss

HandCenter grundades 2007 i Göteborg, av Ola Collin och Anders Wallmon, båda specialister i handkirurgi och med mångårig erfarenhet från arbete på handkirurgisk specialistklinik.

Vi finns i Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm erbjuder en komplett vårdkedja för handkirurgiska patienter med mottagning, operation och rehabilitering. Våra kliniker ligger centralt och håller en hög modern standard, där vi tar emot ca 13 000 patienter årligen. Vi vågar därför påstå att vi är den största aktören inom svensk handkirurgi utanför universitetsklinikerna.

Vi arbetar för att du som patient skall mötas av ett effektivt och kvalitativt vårdförlopp. Därför har vi omsorgsfullt utvald personal på våra kliniker, där samtliga innehar hög kompetens inom vårt verksamhetsområde.

Vid våra kliniker finns 18 specialister inom handkirurgi som snabbt ställer diagnos. Om din åkomma kräver fortsatt behandling hos oss kan du känna trygghet i att din läkare tar hand om dig genom hela behandlingsförloppet.

De operationer som vi utför på våra kliniker kan göras i lokalbedövning eller i narkos beroende på ingreppets art. Med moderna smärtlindringsmetoder går du hem samma dag, dvs. din operation kräver inget vårddygn hos oss.

Högkvalitativ handkirurgi förutsätter god rehabilitering. Handrehabilitering kan även i vissa fall ersätta, alternativt fördröja behovet av operation. På vår rehabiliteringsenhet träffar du självklart specialutbildade handterapeuter.

Kvalitet är viktigt för oss

Att vara med och driva utvecklingen inom handkirurgin är självklart för oss då vi är den största privata aktören inom handkirurgin i Sverige med ca 12 000 patienter årligen. Vi bedriver kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete och därför har vi bildat Akademin där vi systematiskt driver utvecklingsarbete inom såväl kirurgiska metoder som patientsäkerhet och patientflöden.

För att ytterligare kvalitetssäkra våra processer genomgår vi varje år en kvalitetscertifiering via Kvalprak. Vi arbetar systematiskt med att tydliggöra och kommunicera vårt kvalitetsarbete ut i organisationen, där samtliga medarbetare skall vara informerade om företagets kvalitetsmål.

Inom Akademin bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med både intern och extern utbildningsverksamhet. Svaren på mätningarna (enkäter) från våra kliniker samlas här, det gäller allt från behandlingsresultat till mätningar av kundnöjdhet. Dessa används sedan i vårt kontinuerliga arbete med att följa upp och utvärdera verksamheten och förbättra behandlingsmetoder inom koncernen så att det alltid bedrivs en vård av högsta kvalitet.

Miljöarbetet skall vara en naturlig del av verksamheten och integreras i det löpande arbetet där vi arbetar för att höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare samt uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

Värdegrund

För att kunna bedriva handkirurgi med högsta kvalitet är det viktigt att vi inom HandCenter arbetar mot samma mål. Vi har därför gemensamt tagit fram de värderingar som skall skapa samhörighet, göra målen i vårt arbete tydligare och stärka organisationens identitet. Vi arbetar kontinuerligt för att dessa skall vara väl förankrade och synliga i vår verksamhet.

Våra värderingar är:

Kompetens
Alla anställda på HandCenter skall vara specialister i handkirurgi inom respektive disciplin. HandCenter skall skapa ett klimat där utbildning, kurser, studiebesök etc. görs möjliga för alla medarbetare. Detta för att bibehålla och utveckla vår spetskompetens och kunna erbjuda den bästa tänkbara behandlingen till våra patienter

Empati
Inkänningsförmåga – att vara medveten om andra personers känslor och att handla i enlighet med detta.
För att skapa ett så bra möte som möjligt mellan patient och personal är det viktigt att vi på HandCenter hela tiden tänker utifrån kundens perspektiv. Alla individer har olika krav och behov och vi strävar efter att förstå hur varje individ vill bli bemött.

Helhetssyn
Att i mötet med patienten inte bara se till den åkomma som han/hon söker för, utan ta in och möta hela människan. Detta för att ännu bättre kunna styrka diagnoser och behandlingsalternativ.

Kvalitét
Det vi gör på HandCenter skall kännetecknas av hög kvalitet.
Det gäller från det första mötet med patienten, till den mest avancerade kirurgiska åtgärd och uppföljning.

 

 

Våra samarbetspartners