Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. ( Ref: International Association for the Study of Pain, Subcommittee of Taxonomy. Pain Terms: A Current List With Definitions and Notes on Usage. Part II. 1979;Pain 6:249-52)

Orsak

Akut smärta är oftast ett symtom som brukar avta efter att skadan/sjukdomen läkt. Kronisk/långvarig smärta, som pågått längre än tre månader är inte en i tid förlängd akut smärta. Kronisk smärta är ett eget komplext problem. Den är en av de vanligaste anledningarna till långvarig sjukskrivning och som kan leda till uttalat lidande, samt mycket höga kostnader för samhället/försäkringsbolaget.

 En tidig smärtanalys och fastställande av rätt smärtdiagnos är nyckeln till en framgångsrik smärtbehandling. Detta för att undvika och förebygga att man hamnar i ett kronisk smärttillstånd, där behandlingsalternativen är färre och mer komplexa och -resultaten sämre.

Vid behov av smärtbehandling remitteras du till vår systerklinik Smärthjälpen. På smärthjälpen finns ett multidisciplinärt smärtteam.

Välj ort