Värdegrund

För att kunna bedriva handkirurgi med den högsta kvalitet är det viktigt att vi inom HandCenter arbetar mot samma mål. Vi har därför gemensamt tagit fram de värderingar som skall skapa samhörighet, göra målen i vårt arbete tydligare och stärka organisationens identitet. Vi arbetar kontinuerligt för att dessa skall vara väl förankrade och synliga i vår verksamhet.
Våra värderingar är:

Kompetens

Alla anställda på HandCenter skall vara specialister i handkirurgi med avseende på respektive disciplin. HandCenter skall skapa ett klimat där utbildning, kurser, studiebesök etc görs möjliga för alla medarbetare. Detta för att bibehålla och utveckla vår spetskompetens och kunna erbjuda den bästa tänkbara behandlingen till våra patienter

Empati

Inkänningsförmåga – att vara medveten om andra personers känslor och att handla i enlighet med detta.
För att skapa ett så bra möte som möjligt mellan patient/kund och HandCenter-personal  är det viktigt att vi på HandCenter hela tiden tänker utifrån kundens perspektiv och efter bästa förmåga sätter oss in i hur en kund som kommer till HandCenter vill bli bemött.
Alla individer har olika krav och behov och vi strävar efter att finna ut hur varje individ vill bli bemött.

Helhetssyn

Att i mötet med patienten/kunden inte bara se till den åkomma som han/hon söker för utan ta in och möta hela människan.
Detta för att ännu bättre kunna styrka diagnoser och behandlingalternativ.

Kvalité

Det vi gör på HandCenter skall kännetecknas av hög kvalitet.
Detta gäller från det första mötet med kunden när denne kommer in genom entrén till den mest avancerade kirurgiska åtgärd och uppföljning.